Financiële baten

(bedragen x € 1.000)

Financiële baten 

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Interne rentebaten

600

600

600

1.200

Externe rentebaten

-

50

49

30

Totaal

600

650

649

1.230

Deze opbrengstsoort heeft betrekking op de door derden aan het waterschap betaalde vergoedingen in verband met vorderingen en verstrekte leningen, de tegenboeking van de berekende, bespaarde rente over eigen financieringsmiddelen (interne rentebaten) en de door bedrijven uitgekeerde opbrengsten uit bedrijfsvoeringen wegens kapitaaldeelneming van het waterschap in de vorm van aandelen of anderszins.

De interne rentebaten hebben betrekking op de bespaarde rente over het eigen vermogen. Deze rente wordt zowel onder de baten als de lasten opgenomen.

De externe rentebaten hebben betrekking op de ontvangen rente van aangegane kasgeldleningen. Hiervan is de rente in het jaar 2017 negatief geweest; wij ontvangen dus een rentevergoeding wanneer wij geld lenen!

Personeelsbaten

(bedragen x € 1.000)

Personeelsbaten 

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Uikeringen personeel

-

-

159

59

Totaal

-

-

159

59

Tot deze opbrengst behoren de baten van de overige loonkostenvergoedingen die ontvangen zijn van derden, zoals de uitkering van het UWV voor zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Goederen en diensten aan derden

(bedragen x € 1.000)

Goederen en diensten aan derden 

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Retributies

117

157

157

49

Inkomsten bestuursdwang

-

-

3

23

Bijdrage exploitatie overheden

952

952

787

766

Opbrengst materialen en diensten

-

-

44

38

Levering warmte

5

5

5

6

Opbrengst uit eigendommen

594

619

645

445

Totaal

1.668

1.733

1.641

1.327

Op de opbrengstsoort goederen en diensten aan derden is volgens bovenstaande specificatie € 92.000 minder ontvangen dan was begroot. Hoofdoorzaken van deze lagere opbrengsten zijn de  lagere doorbelasting van kosten van rioolbeheer.

Bijdragen van derden

De bijdragen van derden omvatten vooral bijdragen van derden aan het waterschap waarbij geen rechtstreeks verband is tussen de bijdrage en de door het waterschap verrichte dienst of uitgevoerd werk. Onder deze categorie worden alle subsidieopbrengsten verantwoord. Ook de ‘opbrengsten’ kostendeling worden op deze post verantwoord. Het totaal aan niet-begrote opbrengsten bedroeg ruim € 600.000. Enkele grotere posten zijn de bijdragen van medeoverheden aan het baggerprogramma en maaiwerkzaamheden, de bijdragen voor het project Drontermeerdijk, subsidies voor het buitenlandbeleid en de subsidie voor onderzoek objectbescherming.

Waterschapsbelastingen

(bedragen x € 1.000)

Waterschapsbelasting 

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Watersysteemtaak

42.721

42.736

42.260

41.087

Zuiveringstaak

27.526

28.461

28.261

27.849

Totaal

70.247

71.197

70.521

68.936

Watersysteemheffing

Watersysteemheffing ingezetenen

11.072

11.172

11.178

10.895

Watersysteemheffing gebouwd

21.575

21.575

21.503

21.068

Watersysteemheffing ongebouwd

8.134

8.134

7.986

7.951

Watersysteemheffing wegen

848

848

858

867

Watersysteemheffing natuur

923

923

922

900

Verontreinigingsheffing

746

746

664

664

Watersysteemheffing voorgaande jaren

-

- 85

- 733

- 1.018

Subtotaal watersysteemheffing

43.299

43.313

42.378

41.327

Zuiveringsheffing

Zuiveringsheffing huishoudens

21.783

22.018

22.006

21.912

Zuiveringsheffing bedrijven

6.777

6.977

7.085

6.690

Zuiveringsheffing voorgaande jaren

-

500

481

390

Subtotaal zuiveringsheffing

28.560

29.495

29.572

28.992

Kwijtschelding

Kwijtschelding watersysteemheffing

- 578

- 578

- 735

- 640

Kwijtschelding zuiveringsheffing

 - 1.033

 - 1.033

 - 1.311

 - 1.143

Subtotaal kwijtschelding

- 1.611

- 1.611

- 2.046

- 1.783

Onttrekking aan voorziening
Maxima-centrale / natuurbezwaren

-

-

618

400

Totaal

70.247

71.197

70.521

68.936

De aanslagoplegging en invordering van de waterschapsbelastingen geschiedt door het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT). De gerealiseerde belastingopbrengsten zijn ontleend aan het jaaroverzicht belastingopbrengsten 2017, dat is opgesteld door GBLT. De controle op de juistheid en volledigheid van de belastingopbrengsten maakt onderdeel uit van het controleprogramma van de accountant van GBLT.

Voor een analyse van de gerealiseerde opbrengsten waterschapbelastingen ten opzichte van de begrote opbrengsten verwijzen wij u naar de verplichte paragraaf Waterschapbelastingen.

Interne verrekeningen

(bedragen x € 1.000)

Interne verrekeningen 

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Geactiveerde lasten

424

324

304

340

Totaal

424

324

304

340

De eigen bijdrage aan investeringen, zoals het inzetten van eigen personeel, wordt conform het activabeleid geactiveerd en opgenomen in de post geactiveerde lasten.

Onttrekking aan bestemmingsreserves

De inzet van de bestemmingsreserves is gelijk aan de door de Algemene Vergadering vastgestelde lasten te dekken uit bestemmingsreserves.

De werkelijke lasten zijn opgenomen in de exploitatierekening. De lasten zijn niet begroot, omdat vaak niet duidelijk is in welk jaar een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd, waarvan de lasten worden gedekt door een onttrekking van eenzelfde bedrag aan de daarvoor ingerichte bestemmingsreserve.