Algemeen

In dit onderdeel is de realisatie van de begroting naar de wettelijke kostendragers opgenomen. Voor een analyse van het resultaat wordt verwezen naar de voorgaande paragrafen. Voor wat betreft de systematiek van kostentoerekening wordt verwezen naar het vorige hoofdstuk.

Watersysteemtaak

De watersysteemtaak omvat de taken van het waterschap op het gebied van het waterkeringsbeheer, het waterkwantiteitsbeheer en het kwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren, voor zover die activiteiten niet vallen onder het transporteren en/of behandelen van afvalwater.

Overzicht kostendrager watersysteem (bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Netto lasten

42,8

44,5

43,0

42,1

Belastingopbrengsten*

43,3

43,3

43,5

42,2

Kwijtschelding

0,6

0,6

0,8

0,6

Oninbaar

-

-

0,5

0,5

Saldo van baten en lasten

- 0,1

- 1,8

- 0,8

- 1,0

Mutatie tariefegalisatie-reserve

0,1

0,2

0,2

0,4

Gerealiseerd resultaat

-

- 1,6

- 0,6

- 0,6

* De genoemde bedragen zijn gecorrigeerd met de onttrekking aan de voorziening bezwaren natuurterreinen.

Ten opzichte van het bijgestelde begrote resultaat valt de realisatie € 1,0 miljoen mee. De hoofdoorzaak van dit resultaat is gelegen in uitstel van de Grote Trap. Een uitgebreide analyse van het resultaat wordt gegeven in de toelichting op de exploitatierekening.

Zuiveringstaak

De zuiveringstaak omvat het transporteren en/of behandelen van afvalwater.

Overzicht kostendrager zuiveren (bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Netto lasten

26,4

27,2

26,7

25,7

Belastingopbrengsten

28,5

29,4

30,4

29,6

Kwijtschelding

1,0

1,0

1,3

1,1

Oninbaar

-

-

0,8

0,7

Saldo van baten en lasten

1,1

1,2

1,6

2,1

Mutatie tariefegalisatie-reserve

- 1,1

- 1,1

- 1,1

 - 0,8

Gerealiseerd resultaat

-

0,1

0,5

1,3

Ten opzichte van het bijgestelde begrote resultaat valt de realisatie € 0,5 miljoen mee. Een uitgebreide analyse van het resultaat wordt gegeven in de toelichting op de exploitatierekening.