Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid. Het EMU-saldo van de lokale overheid telt mee voor het EMU-saldo van de totale overheid. Om inzicht te geven in het verwachte EMU-saldo van de lokale overheid is weergave van het saldo een verplicht onderdeel. De cijfers worden daarnaast verstrekt aan het CBS. Sturing op het EMU-saldo is van groot belang in verband met de Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF). Het maximale EMU-tekort voor Waterschap Zuiderzeeland bedraagt € 11,2 miljoen. In bijgevoegde tabel is waar te nemen dat we ruim onder deze norm blijven.

EMU saldo

Bedragen
 x €1.000.000

0

Te verdelen resultaat

- 0,1

– betalingen uit reserves

0,6

1

EMU exploitatiesaldo

0,5

2

Invloed investeringen

– netto investeringsuitgaven

– 14,3

+ afschrijvingen en desinvesteringen

+ 8,8

3

Invloed voorzieningen

+ toevoeging aan voorziening t.l.v. exploitatie

+ 1,3

– betalingen rechtstreeks uit voorzieningen

– 3,1

EMU saldo

- 6,8