Waterschap Zuiderzeeland heeft bestuurlijke en financiële belangen in verschillende verbonden partijen waaronder gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen.

De verbonden partij voert beleid voor het waterschap uit dat het waterschap ook zelf zou kunnen uitvoeren. Om deze reden is het van belang de ontwikkelingen weer te geven in deze paragraaf verbonden partijen. Uiteraard blijft Waterschap Zuiderzeeland beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden houden ten aanzien van deze partijen. De paragraaf richt zich op belangrijkste wijzigingen die zich hebben voorgedaan in het jaar 2017.

Nederlandse Waterschapsbank (NWB)
De NWB richt zich op het verstrekken van aantrekkelijke financiering voor de Nederlandse publieke sector, waaronder waterschappen. Waterschap Zuiderzeeland heeft 68 aandelen van de Nederlandse Waterschapsbank, hetgeen neerkomt op 0,11% van het totale aandelenkapitaal. De leningenportefeuille van Waterschap Zuiderzeeland bestaat voor een zeer groot deel uit leningen die bij de NWB zijn afgesloten. Om te kunnen voldoen aan de vermogenseisen die zijn vastgelegd in het Basel III akkoord keert de NWB sinds 2011 geen dividend meer uit. Eind december 2017 is bekend geworden dat de Europese Centrale Bank de minimale Common Equity Tier 1 ratio voor NWB heeft vastgesteld op 7,625% ingaande per 1 januari 2018. De werkelijke CET 1 ratio van NWB ligt ruimschoots boven het wettelijk vereiste minimum. Per 30 juni 2017 bedroeg de CET 1 ratio van NWB 56,2%.

Unie van Waterschappen (UvW)
De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, ze behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. Dijkgraaf H. Klavers is lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen.

GR Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT)
De heffing en inning van de waterschapsbelastingen liggen in handen van GBLT. Door op het gebied van de inning van belastingen samen te werken met anderen, worden de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk gehouden. In deze gemeenschappelijke regeling nemen vijf waterschappen en zes gemeenten deel. Heemraad C.A.A.A. Maenhout is sinds 23 november 2016 lid van het Dagelijks Bestuur van GBLT.

GR Aqualysis
Aqualysis verricht als waterlaboratorium het hydrobiologisch, bacteriologisch en chemisch onderzoekswerk voor vijf waterschappen. Door chemisch, bacteriologisch en biologisch onderzoek te verrichten, is controle op naleving van vergunningen mogelijk, alsmede het beheersen en het beoordelen van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de controle op het zuiveren van afvalwater. Het laboratorium heeft de gronden en bedrijfsgebouw naast zijn huidige locatie aangekocht om in 2017 / 2018 te gaan verbouwen en alle activiteiten vanaf één locatie uit te voeren. Het bestuur van Aqualysis bestaat uit vijf bestuursleden; elk bestuurslid vertegenwoordigt een deelnemend waterschap. Heemraad A.J.M. Schelwald - van der Kley is namens het waterschap voorzitter van de GR Aqualysis.

GR Het Flevolands Archief
Het Flevolands Archief is de nieuwe naam van het gedeelte van het archief dat in het verleden was ondergebracht bij Nieuw Land Erfgoedcentrum. Het Flevolands Archief is samenwerkingspartner voor diverse overheidsorganen. Dit zijn het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk, Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland. Het archief verzamelt ook particuliere archieven. Het waterschap voldoet met deze samenwerking aan de archiefverplichting voor overheidsorganisaties. Namens het waterschap is heemraad C.A.A.A. Maenhout lid van het Algemeen Bestuur.

GR Het Waterschapshuis
In de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (HWH) werken de waterschappen samen op het gebied van ICT. In 2017 is de eerder ingezette wijziging van de gemeenschappelijke regeling verder bestendigd. HWH vervult een meer duidelijker rol als regisseur, beheerder en uitvoerder van de samenwerking tussen de deelnemende waterschappen. In 2017 heeft de evaluatie van HWH 2.0 plaatsgevonden, waarna het Koersplan HWH Wijzer naar 2020 is opgesteld. Namens het waterschap is heemraad C.A.A.A. Maenhout lid van het Algemeen Bestuur.

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart, verspreidt en implementeert toegepaste kennis die de waterbeheerders nodig hebben om de opgaven waarvoor zij in hun werk staan, goed uit te voeren. Deze kennis kan liggen op toegepast technisch, natuurwetenschappelijk, bestuurlijk-juridisch of sociaalwetenschappelijk gebied. Heemraad A.J.M. Schelwald - Van der Kley is bestuurslid in het bestuur van de stichting.