De financieringsparagraaf in de begroting is een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. Bij de inrichting van de financieringsfunctie staat beheersing van het renterisico centraal.

Rentevisie
De tarieven in de geld- en kapitaalmarkt bevinden zich op een historisch laag niveau. Het inschatten van deze tarieven is lastig. Het rentepercentage van de nieuw af te sluiten langlopende geldlening van twintig jaar zonder aflossingen was begroot op 2,0% over het jaar 2017. In de realisatie bleek de rente onder dit percentage te liggen. Ook de tarieven op de geldmarkt waren lager dan begroot en vaak zelfs negatief. In totaal is er in 2017 een rentevoordeel van € 0,2 miljoen behaald.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel het waterschap kort mag financieren als percentage van de begroting.

Kasgeldlimiet 2017 (bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

 1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

4.

Vlottende schuld minus
vlottende middelen

17,3

27,8

14,3

2,9

5.

Kasgeldlimiet

16,9

16,9

16,9

16,9

6.

Ruimte onder de kasgeldlimiet

- 0,4

- 10,9

2,6

14,0

Berekening kasgeldlimiet

7.

Begrotingstotaal

73,5

73,5

73,5

73,5

8.

Percentage regeling

23%

23%

23%

23%

5.

Kasgeldlimiet (7 x 8)

16,9

16,9

16,9

16,9

Uit vorenstaande tabel blijkt dat in het verslagjaar is voldaan aan de kasgeldlimiet. In het eerste en tweede kwartaal is de kasgeldlimiet overschreden, waarna maatregelen zijn getroffen in de vorm van het afsluiten van langlopende leningen.

Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 30% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar.

Renterisiconorm 2016 (bedragen x € 1.000.000)

Renterisiconorm

Jaar 2017

1

Renteherzieningen

-

2

Aflossingen

6,8

3

Renterisico (1 + 2)

6,8

4

Renterisiconorm

22,1

5

Ruimte onder renterisiconorm

15,3

Berekening renterisiconorm

4a

Bruto begrotingstotaal

73,5

4b

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

30%

4

Renterisiconorm (4a x 4b)

22,1

Schatkistbankieren
Eind 2013 is de Regeling Schatkistbankieren van kracht geworden, in het kader waarvan de decentrale overheden hun overtollige middelen, boven een bepaalde drempel, dienen af te storten bij het ministerie van Financiën. Het toetsen of de regeling op de juiste wijze wordt uitgevoerd vindt plaats op kwartaalbasis.

Berekening drempel schatkistbankieren 2017 (bedragen x € 1.000.000)

Schatkistbankieren

Jaar 2017

1.

Begrotingsomvang

73,5

2.

Percentage drempel

0,75%

3.

Drempel schatkistbankieren (1 x 2)

0,55

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000,-)

Omschrijving

 1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

3

5

57

33

Ruimte onder het drempelbedrag

548

547

494

518

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

315

414

5.243

3.062

Financieringsbehoefte
Op 30 juni 2017 is er een nieuwe geldlening met een hoofdsom van € 10,0 miljoen en een looptijd van twintig jaar aangetrokken tegen een te betalen rentevergoeding van 1,100% per jaar en op 31 juli 2017 is er een nieuwe geldlening met een hoofdsom van € 7,0 miljoen en een looptijd van twintig jaar aangetrokken tegen een te betalen rentevergoeding van 1,198% per jaar.