Deze jaarstukken vertellen het verhaal van de resultaten en prestaties van Waterschap Zuiderzeeland over het jaar 2017. Met beeld en tekst wordt het verhaal ingekleurd. Een verhaal niet alleen over Waterschap Zuiderzeeland, maar ook over de inwoners, bedrijven en partners. We werken immers samen aan water.

Op alle vlakken zien we deze samenwerking, in beheer en innovatie, op de taluds of aan de tekentafel. Water beweegt ons naar elkaar, zodat we samen met inwoners, bedrijven of partners tot mooie resultaten kunnen komen. Denk aan pilots in het stedelijk gebied, waarbij inwoners het beheer op zich nemen of innovaties die vorm krijgen samen met partners uit het bedrijfsleven. Ook kennisdeling op verschillende vlakken doe je samen. Elk met als verbindende factor: Water.

Om een beeld te geven van 2017 zijn enkele bijzondere, kenmerkende onderwerpen uitgelicht. Het vertelt niet het hele verhaal van het jaar 2017, dit is terug te lezen in de programma's.

Korte Leeswijzer

Ook dit jaar zijn de jaarstukken als website: zuiderzeeland.jaarverslag-2017.nl/ beschikbaar. Voor de Algemene Vergadering is een papieren versie beschikbaar. De inhoud van de website en de papieren versie zijn gelijk aan elkaar.

Uitleg navigatie website
In de keuzebalk boven aan de pagina kiest u uit de verschillende onderdelen van de jaarstukken 2017. Onder het kopje programma’s is te lezen wat er inhoudelijk is gebeurd in 2017. Onder het kopje paragrafen zijn de verplichte paragrafen te vinden, dit geeft een dwarsdoorsnede weer van de programma’s en de financiële verantwoording. Onder het kopje resultaat wordt de analyse van de begroting en het resultaat uiteengezet. Tot slot worden in het onderdeel jaarrekening de balans, de exploitatierekening en de overige gegevens (onder andere controleverklaring accountant) toegelicht. Klik op het huisje linksboven om terug te gaan naar de startpagina.