Algemeen

In dit onderdeel is de realisatie van de begroting naar programma’s opgenomen. De gerealiseerde bedragen worden per programma in beeld gebracht conform de door de Algemene Vergadering vastgestelde programma-indeling. In het jaarverslag zal op de realisatie van de beoogde resultaten en de realisatie van de geplande activiteiten worden ingegaan. Voor een goede vergelijkbaarheid van de cijfers zijn zowel de baten als de lasten van de zaken die via de bestemmingreserves lopen in de overzichten opgenomen.

Systematiek van kostentoerekening

Bij Waterschap Zuiderzeeland wordt het principe van integrale kostentoerekening toegepast. Dit betekent dat zowel directe als indirecte kosten, zoveel mogelijk aan een product worden toegerekend ten behoeve van de berekening van een kostprijs. Alle kosten, die een direct verband hebben met het product, worden toegerekend. Hieronder vallen materiële kosten, loonkosten en kapitaallasten.

Onder indirecte kosten wordt verstaan de kosten die niet rechtstreeks samenhangen met een product. Deze indirecte kosten worden vaak aangeduid als overheadkosten. Voorbeelden van overheadkosten zijn managementkosten, huisvestingskosten en automatiseringskosten. Deze kosten worden met een verdeelsleutel verdeeld over afdelingen of producten, waaraan zij een bijdrage leveren. De wijze waarop overhead wordt toegerekend is de kostenplaatsenmethode. Dit betekent dat de indirecte kosten bij de afdeling waar ze worden gemaakt eersrt worden geadministreerd op een hulpkostenplaats. Vervolgens worden de indirecte kosten op basis van een verdeelsleutel doorbelast naar een andere afdeling (hoofdkostenplaats).

Programma Algemeen
Het programma Algemeen omvat zowel de functionele overheidstaak, de taken op het gebied van omgeving en organisatie, water en ruimte als de bedrijfsvoering van het waterschap.

Overzicht programma Algemeen (bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Functionele overheid

7,7

7,9

7,5

6,3

Omgeving en organisatie

1,6

1,4

1,8

1,3

Water en ruimte

1,0

1,0

0,8

0,7

Bedrijfsvoering

12,4

13,5

13,4

11,7

Totaal programmalasten

22,7

23,8

23,5

20,0

De realisatie van de lasten van het programma Algemeen wijkt € 0,3 miljoen af van de bijgestelde begrote cijfers. Een uitgebreide analyse van het resultaat wordt gegeven in de toelichting op de exploitatierekening.

Programma Waterveiligheid

Om de polders te beschermen tegen het water uit het IJsselmeer, het Markermeer, het IJmeer en de randmeren, onderhoudt en beheert Waterschap Zuiderzeeland ruim tweehonderd kilometer waterkeringen.

Overzicht programma Waterveiligheid (bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Veilige omgeving om te wonen, werken en recreëren

6,9

7,2

7,0

6,9

Totaal programmalasten

6,9

7,2

7,0

6,9

De realisatie van de lasten van het programma Veiligheid wijkt € 0,2 miljoen af van de bijgestelde begrote cijfers. Een uitgebreide analyse van het resultaat wordt gegeven in de toelichting op de exploitatierekening. 

Programma Voldoende Water
In het programma Voldoende Water gaat het om het voorkomen van wateroverlast. Water komt door regenbuien de polder in, maar ook doordat kwelwater vanuit de ondergrond omhoog komt en door dijken heen sijpelt. Als er in een korte tijd heel veel neerslag valt, is de kans groot dat delen van de polders onder water komen te staan. Het wateroverschot wordt met behulp van de zeven hoofdgemalen van het waterschap uit de polders gepompt. Aan de andere kant kan het, als er lange tijd geen neerslag valt, soms ook te droog worden in de polder. Zorgen voor voldoende water betekent de ene keer water wegpompen en de andere keer juist water binnenlaten.

Overzicht programma Voldoende Water (bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Watersysteem op orde en waterpeil juist ingesteld

19,0

19,6

18,4

19,7

De kans op wateroverlast in het beheergebied is beperkt

0,3

0,3

0,2

0,4

De kans op watertekort in het beheergebeid is beperkt

0,1

0,1

0,2

0,2

Totaal programmalasten

19,4

20,0

18,8

20,3

De realisatie van de lasten van het programma Voldoende Water wijkt € 1,2 miljoen af van de bijgestelde begrote cijfers. Dit wordt voor een groot deel bepaald door de onderuitputting van het budget aanleg duurzame oevers. Een uitgebreide analyse van het resultaat wordt gegeven in de toelichting op de exploitatierekening. 

Programma Schoon Water

Waterschap Zuiderzeeland werkt aan schoon water in het gehele beheergebied. Schoon water betekent een goed watersysteem. Het watersysteem wordt als goed beoordeeld als het goed is vanuit chemisch oogpunt (niet vervuild), biologisch oogpunt (goede leefomgeving) en vanuit het oogpunt van de gebruikers (belevingswaarde). De belevingswaarde is met name relevant voor het stedelijk waterbeheer.

Daarnaast zuivert Waterschap Zuiderzeeland het afvalwater uit de provincie in vijf afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s). Dit afvalwater wordt merendeels aangevoerd via de gemeentelijke riolering. Na zuivering in de AWZI’s wordt het afvalwater teruggebracht naar het oppervlaktewater. Waterschap Zuiderzeeland stelt strenge vergunningseisen aan bedrijven die afvalwater willen lozen. Ook worden er maatregelen genomen ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Overzicht programma Schoon Water (bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Goede kansen voor flora en fauna

0,5

0,6

0,6

0,6

Goede oppervlaktewaterkwaliteit

1,6

1,6

1,6

1,5

Robuust afvalwatersysteem, doelmatig beheerd en duurzaam ingericht

18,2

18,5

18,2

18,5

Totaal programmalasten

20,3

20,7

20,4

20,6

De realisatie van de lasten van het programma Schoon Water wijkt € 0,4 miljoen af van de bijgestelde begrote cijfers. Een uitgebreide analyse van het resultaat wordt gegeven in de toelichting op de exploitatierekening.

Algemene dekkingsmiddelen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft de omslagen en de zuiveringsheffing. De omslagen zijn ter financiering van de watersysteemtaak, de zuiveringsheffing is ter financiering van de zuiveringstaak.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Programma Algemeen

22,7

23,8

23,5

20,0

Programma Waterveiligheid

6,9

7,2

7,0

6,9

Programma Voldoende Water

19,4

20,0

18,8

20,3

Programma Schoon Water

20,3

20,7

20,4

20,6

Totaal programmalasten

69,3

71,7

69,7

67,8

Belastingopbrengsten*

70,3

71,2

70,5

68,9

Mutatie tarief egalisatiereserve

- 1,0

- 1,0

- 1,0

- 0,4

Gerealiseerd resultaat

-

- 1,5

- 0,1

0,7

*De genoemde bedragen zijn inclusief de dotatie aan de voorziening bezwaren natuurterreinen.

Het totaal van de programmalasten wijkt € 1,4 miljoen af van de bijgestelde begrote lasten. Deze afwijking is procentueel ongeveer twee procent.

De gerealiseerde belastingopbrengst is € 0,7 miljoen lager dan de bijgestelde begrote belastingopbrengst. In paragraaf Waterschapsbelastingen wordt uitgebreid ingegaan op de belangrijkste oorzaak van dit verschil.

In het jaar 2017 zijn de volgende onttrekkingen geweest aan de bestemmingsreserves onderverdeeld naar programma’s. Deze onttrekkingen leiden niet tot een technische begrotingswijziging.

Overzicht onttrekkingen bestemmingsreserves per programma (bedragen x € 1.000.000)

Omschrijving

Bedrag

Programma Algemeen

0,3

Programma Waterveiligheid

0,1

Programma Voldoende Water

0,0

Programma Schoon Water

-

Totaal

0,4