(bedragen x € 1.000)

Debet

Ultimo 2017

Ultimo 2016

Credit

Ultimo 2017

Ultimo 2016

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

780

809

Eigen vermogen, bestaande uit:

Materiële vaste activa

122.863

117.312

- Reserves

26.504

25.191

Financiële vaste activa

10

10

- Gerealiseerd resultaat

-117

712

Eigen vermogen

26.387

25.903

Voorzieningen

3.054

4.630

Vaste schulden met een looptijd van een jaar of langer

87.465

78.304

Subtotaal vaste activa

123.653

118.131

Subtotaal vaste passiva

116.906

108.837

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

372

322

Netto vlottende
schulden met een looptijd van korter dan een jaar

7.643

13.974

Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar

4.800

7.164

Overlopende passiva

6.141

5.597

Overlopende activa

1.864

2.791

Liquide middelen

1

0

Subtotaal vlottende activa

7.037

10.277

Subtotaal vlottende passiva

13.784

19.571

Balanstotaal

130.690

128.408

130.690

128.408