De presentatie van de begroting en de verantwoording hierover vindt volgens de Waterschapswet plaats op basis van de primitieve begroting, inclusief alle daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen en prognoses. In het onderstaande overzicht wordt zichtbaar gemaakt hoe de primitieve begroting, inclusief alle daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen en prognoses, tot stand is gekomen.

Begrotingswijzigingen

In het jaar 2014 heeft de Algemene Vergadering besloten om begrotingswijzigingen niet meer op te sparen tot bij de Bestuursrapportage, maar deze, zodra zij zich voordoen, aan de Algemene Vergadering ter vaststelling voor te leggen. Een aanzienlijk deel van de begrotingswijzigingen in het jaar 2017 is dan ook niet via de Bestuursrapportage gelopen, maar gedurende het jaar 2017 voorgelegd. Alle in het jaar 2017 voorgestelde begrotingswijzigingen zijn door de Algemene Vergadering vastgesteld.

De begrotingswijzigingen in het jaar 2017 waren (bedragen x € 1.000):

Begrotingswijzigingen 2017

Jaar 2017

Aanpassing norm tijdsbesteding heemraden

38

Versnelde aanleg duurzame oevers

- 91

Instelling accountantscommissie

3

Informatiestrategie

260

Naar 2017 doorgeschoven werken

425

GR Het Waterschapshuis

- 18

Internationale samenwerking

25

Beoordeling primaire keringen

223

Bestuursrapportage 2017

608

Kwartiermakersfase dijktraject 8-3

30

Totaal begrotingswijzigingen 2017

1.503

Prognose financieel jaarresultaat

In het jaar 2010 heeft de Algemene Vergadering een werkwijze vastgesteld waarin zowel resultaatmeldingen als begrotingswijzigingen bij de Algemene Vergadering worden neergelegd.

In rapportages aan de Algemene Vergadering wordt op basis van meldingen en begrotingswijzigingen een verwachting van het jaarresultaat gegeven zodat de Algemene Vergadering daarvan kennis kan nemen, de voortgang kan monitoren en de consequenties daarvan in het begrotingsproces voor het komende jaar kan meenemen.

In 2017 is driemaal een prognose gegeven van het verwachte jaarresultaat. Hierbij zijn de baten en lasten verdeeld in de categorieën exploitatiebudgetten, kapitaallasten en belastinginkomsten.

In het onderstaande schema zijn de prognoses weergegeven. De primitieve begroting gaat uit van een negatief saldo van baten en lasten van € 0,9 miljoen. Door de inzet van middelen van de tariefegalisatie-reserve bedraagt het totaalresultaat nihil.

Bij de vaststelling van de Bestuursrapportage is een jaarresultaat na dotatie geprognosticeerd van negatief € 1,2 miljoen. Bij de behandeling van de MJB 2018-2021 is een prognose afgegeven van negatief € 1,1 miljoen.

Prognose jaarresultaat 2017 (bedragen x € 1.000.000)

Prognose jaarresultaat 2017

In beeld bij
Bestuursrapportage 2017

In beeld bij MJB 2018-2021

Exploitatiebudgetten

- 1,2

- 0,9

Kapitaallasten

0,4

0,4

Subtotaal lasten

- 0,8

- 0,5

Belastinginkomsten

0,0

- 0,1

Normaal jaarresultaat

- 0,8

- 0,6

Verwachte dotatie bestemmingsreserve
duurzame oevers

- 0,4

- 0,5

Jaarresultaat na dotatie

- 1,2

- 1,1