Anders dan gemeenten en provincies ontvangen waterschappen geen bijdrage van het Rijk voor de bekostiging van hun taken. Waterschappen bekostigen hun taken door het heffen van belastingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.

In de onderstaande tabellen worden de geprognosticeerde en gerealiseerde belastingopbrengsten weergegeven.

De aanslagoplegging en invordering van de waterschapsbelastingen geschiedt door het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT). De gerealiseerde belastingopbrengsten zijn ontleend aan het jaaroverzicht belastingopbrengsten 2017, dat is opgesteld door GBLT. De controle op de juistheid en volledigheid van de belastingopbrengsten maakt onderdeel uit van het controleprogramma van de accountant van GBLT.

 Overzicht belastingen, per kostendrager (bedragen x € 1.000.000)

Taak 

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Watersysteemtaak

42,7

42,7

42,2

41,1

Zuiveringstaak

27,6

28,5

28,3

27,8

Totaal

70,3

71,2

70,5

68,9

De opbrengsten van de twee taken bestaan zowel uit de opbrengt van de heffingen als de ‘negatieve’ opbrengst kwijtschelding en overig.

Overzicht belastingen, onderdeel watersysteemheffing (bedragen x € 1.000.000)

Watersysteemheffing

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Watersysteemheffing ingezetenen

11,1

11,2

11,2

10,9

Watersysteemheffing gebouwd

21,6

21,6

21,5

21,0

Watersysteemheffing ongebouwd

8,1

8,1

8,0

7,9

Watersysteemheffing wegen

0,9

0,9

0,9

0,9

Watersysteemheffing natuur

0,9

0,9

0,9

0,9

Verontreinigingsheffing

0,7

0,7

0,6

0,7

Watersysteemheffing vorige jaren

-

- 0,1

- 0,8

- 1,0

Subtotaal watersysteemheffing

43,3

43,3

42,3

41,3

De gerealiseerde watersysteemheffing van het aanslagjaar 2017 is nagenoeg gelijk aan de begrote heffing. Het gerealiseerde bedrag over voorgaande jaren laat wel een negatief saldo zien. Dit komt voor het grootste deel door de afwikkeling van de Maxima-centrale. De hiervoor getroffen voorziening van € 0,6 miljoen is niet in het bovenstaande overzicht meegenomen, maar maakt onderdeel uit van het onderdeel overig. Wanneer we deze voorziening wel meenemen in de realisatie van de watersysteemheffing van de vorige jaren, dan wordt de realisatie van de vorige jaren € 0,1 miljoen negatief. 

Overzicht belastingen, onderdeel zuiveringsheffing (bedragen x € 1.000.000)

Zuiveringsheffing

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Zuiveringsheffing huishoudens

21,8

22,0

22,0

21,9

Zuiveringsheffing bedrijven

6,7

7,0

7,1

6,7

Zuiveringsheffing vorige jaren

-

0,5

0,5

0,4

Subtotaal zuiveringsheffing

28,5

29,5

29,6

29,0

De gerealiseerde zuiveringsheffing van het aanslagjaar 2016 is nagenoeg gelijk aan de begrote heffing. De zuiveringsheffing van vorige jaren is € 0,5 hoger dan de begrote heffing. Dit komt volledig door nog opgelegde zuiveringsheffing bedrijven. Met behulp van koppelingen met de basisregistraties zijn alle objecten gecontroleerd. Dit heeft geresulteerd in een meeropbrengst.

 Overzicht belastingen, onderdeel kwijtschelding (bedragen x € 1.000.000)

Kwijtschelding

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Watersysteemheffing ingezetenen

- 0,6

- 0,6

- 0,7

- 0,6

Zuiveringsheffing huishoudens

- 1,0

- 1,0

- 1,3

- 1,2

Subtotaal kwijtschelding

- 1,6

- 1,6

- 2,0

- 1,8

De gerealiseerde kwijtschelding is hoger dan de begrote kwijtschelding. In totaliteit wordt bij de jaarcijfers 2017 het geprognosticeerde bedrag met € 435.440 overschreden. Dit is het gevolg van het uitvoeren van dwanginvorderingswerkzaamheden voor oudere belastingjaren, waardoor het aantal (toegewezen) verzoeken hoger is dan aanvankelijk was verwacht.

Overzicht belastingen, onderdeel overig (bedragen x € 1.000.000)

Overig

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Onttrekking aan
voorziening Maxima centrale

-

-

0,6

-

Onttrekking aan
voorziening natuurbezwaren

-

-

-

0,4

Subtotaal overig

-

-

0,6

0,4

In januari 2017 is het bezwaar van de Maxima centrale afgewikkeld. Voor deze afwikkeling was een voorziening van € 617.833 opgenomen. De hoogte van deze voorziening was toereikend.

Overzicht belastingen, totalen (bedragen x € 1.000.000)

Heffing 

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Watersysteemheffing

43,3

43,3

42,3

41,3

Zuiveringsheffing

28,5

29,5

29,6

29,0

Kwijtschelding

- 1,6

- 1,6

- 2,0

- 1,8

Overig

-

-

0,6

0,4

Totaal belastingen

70,2

71,2

70,5

68,9

In de onderstaande tabellen worden de begrote en gerealiseerde belastingeenheden weergegeven, exclusief de in het jaar 2017 gerealiseerde eenheden over voorgaande jaren.

Eenheden watersysteemheffing (x 1.000)

Watersysteemheffing 

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Watersysteemheffing ingezetenen

157

159

159

158

Watersysteemheffing gebouwd

39.283

39.283

39.167

38.375

Watersysteemheffing ongebouwd

101

101

99

101

Watersysteemheffing wegen

7

7

7

7

Watersysteemheffing natuur

118

118

118

118

Verontreinigingsheffing

13

13

12

12

De cijfers in de bovenstaande tabel laten zien dat er steeds beter begroot wordt. De begrote en gerealiseerde eenheden komen steeds dichter bij elkaar.

Eenheden zuiveringsheffing (x 1.000)

Zuiveringsheffing 

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Zuiveringsheffing huishoudens

380

384

384

382

Zuiveringsheffing bedrijven

118

121

123

116

Totaal

498

505

507

498

Door een nieuwe manier van vergelijken van de eigen bestanden met de basisregistraties is het GBLT gelukt om meer belastingplichtigen aan te slaan voor de zuiveringsheffing bedrijven.