(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Primitieve begroting
2017

Bijgestelde begroting
2017

Realisatie
2017

Realisatie
2016

Lasten

4.1

Rente en afschrijvingen

11.840

11.493

11.528

11.925

4.2

Personeelslasten

22.979

23.852

24.837

23.446

4.3

Goederen en diensten van derden

36.731

37.740

35.843

35.303

4.4

Toevoegingen voorzieningen / onvoorzien

1.957

2.786

2.626

2.363

Subtotaal lasten

73.507

75.871

74.834

73.037

Baten

8.1

Financiële baten

600

650

649

1.230

8.2

Personeelsbaten

-

-

159

59

8.3

Goederen en diensten aan derden

1.668

1.733

1.641

1.327

8.4

Bijdragen van derden

1.528

1.425

2.043

1.026

8.5

Waterschapsbelastingen

70.247

71.197

70.521

68.936

8.6

Interne verrekeningen

424

324

304

340

Subtotaal baten

 74.467

 75.329

75.318

72.918

Saldo van baten en lasten

960

- 542

484

- 119

9.1

Inzet tariefegalisatie-reserve

- 960

- 960

- 960

- 380

9.2

Inzet bestemmingsreserves

-

-

359

1.211

Gerealiseerd resultaat

-

 - 1.502

-  117

712