In het reservebeleid ligt een aantal uitgangspunten vast met betrekking tot de wijze waarop met de bestemming van het resultaat wordt omgegaan. Daarbij wordt eerst gekeken of het nodig is om bestaande (bestemmings)reserves aan te vullen. Indien dit niet noodzakelijk is, wordt een negatief resultaat onttrokken aan de egalisatiereserve en een positief resultaat toegevoegd aan de algemene reserve.

In het jaar 2017 is voorgesteld om het resterende saldo van het budget aanleg duurzame oevers te bestemmen aan de bestemmingsreserve duurzame oevers. Verder zijn er gedurende het jaar 2017 andere voorstellen gedaan om nieuwe bestemmingsreserves te vormen vanuit een (eventueel) resultaat en het college acht het op dit moment ook niet noodzakelijk om bestaande reserves aan te vullen.

Daarom wordt de Algemene Vergadering voorgesteld het jaarresultaat 2017 te bestemmen conform de onderstaande tabel.

Resultaatbestemming (bedragen x € 1.000)

Resultaatbestemming

Watersysteemtaak

Zuiveringstaak

Totaal

Bestemmingsreserve duurzame oevers

750

-

750

Algemene reserve

-

493

493

Tarief egalisatie reserve

-1.360

-

-1.360

Gerealiseerd resultaat

- 610

493

- 117

Reserves na bestemming jaarresultaat

De reserves van Waterschap Zuiderzeeland zien er na de bestemming van het jaarresultaat 2017 als volgt uit:

Reserves na bestemming jaarresultaat (bedragen x € 1.000.000)

Risicoreserve per taak

Bedrag 

Watersysteemtaak

7,9

Zuiveringstaak

5,2

Totaal risicoreserve per taak

13,1

Algemene reserve

Watersysteemtaak

1,0

Zuiveringstaak

4,4

Totaal algemene reserve per taak

5,4

Tariefegalisatiereserve

Watersysteemtaak

3,4

Zuiveringstaak

3,1

Totaal tariefegalisatie reserve per taak

6,5

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve baggeren Almere

0,1

Bestemmingsreserve stedelijk water

0,0

Bestemmingsreserve duurzame oevers

0,8

Bestemmingsreserve duurzame energie

0,5

Totaal bestemmingsreserves

1,4

Totaal reserves

26,4