Valuta en notatie
Alle bedragen worden weergegeven in duizenden euro’s. In de toelichtende teksten worden de bedragen weergegeven in hele euro’s.

Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van de historische kostprijs minus de lineaire afschrijvingen op basis van de verwachte levensduur.

De overige activa zijn opgenomen tegen nominale waarde.
De afschrijving wordt zo berekend dat bij in gebruik name van het kapitaalwerk:

  • vóór 1 juli een volledige jaarafschrijving plaatsvindt;
  • ná 1 juli geen afschrijving plaatsvindt.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

(Im)materiële vaste activa

Termijn 

Algemeen

Grond

geen afschrijving

Bedrijfsmiddelen

5 - 10 jaar

Hardware / software

5 - 8 jaar

Kantoren en centrale werkplaatsen

Civiel

40 jaar

mechanisch/elektrisch

15 jaar

Inrichting

10 jaar

Waterkeringen

Waterkeringen

30 jaar

Gemalen, kunstwerken en
watergangen

Watergangen

30 jaar

Gemalen

civiel

40 jaar

mechanisch/elektrisch

20 jaar

Overige kunstwerken

20 - 40 jaar

Zuiveringstechnische werken

Afvalwaterzuiveringsinstallaties

civiel

30 jaar

mechanisch/elektrisch

15 jaar

Rioolgemalen

civiel

30 jaar

mechanisch/elektrisch

15 jaar

Persleidingen

30 jaar

Verbeteringswerken

30 jaar

Financiële vaste activa
Voor de financiële vaste activa geldt de volgende waarderingsgrondslag:

  • de aandelen Nederlandse Waterschapsbank N.V. zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorraden
De voorraad gasolie wordt gewaardeerd op grond van de historische kostprijs.

Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar
Voor wat betreft debiteuren worden zo nodig individuele voorzieningen getroffen.

Algemene reserves
De algemene reserves fungeren als een algemeen weerstandsvermogen en hebben geen specifieke bestemming. Zij dienen dan ook vooral om eventuele toekomstige tegenvallers van algemene aard, meestal bijzondere omstandigheden, op te vangen.

Bestemmingsreserves
Deze reserves worden tegen de nominale waarde opgenomen. De dotaties aan de bestemmingsreserves vinden plaats bij de bepaling van het jaarresultaat. De onttrekkingen gebeuren, conform de besluitvorming van het bestuur, ten gunste van het resultaat.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd wegens:

  • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
  • op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
  • kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten mede zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Personele voorzieningen
De personele voorzieningen, onderdeel pensioen- en wachtgeldverplichtingen, worden gewaardeerd op basis van de contante waarde. De overige personele voorzieningen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden gewaardeerd op basis van de nominale waarde.

Vaste schulden met een looptijd van een jaar of langer
De vaste schulden met een looptijd van een jaar of langer zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen de nominale waarde.

Resultaatbepaling
Ten aanzien van de resultaatbepaling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • de jaarrekening is opgesteld volgens het stelsel van lasten en baten;
  • lasten zijn toegerekend aan de periode waarin ze thuishoren;
  • baten zijn opgenomen voor zover ze zijn gerealiseerd;
  • verliezen worden als last genomen op het moment dat ze voorzienbaar zijn.