Immateriële vaste activa
Software is opgenomen onder de overige immateriële vaste activa. Het verloop van de immateriële vaste activa kan als volgt worden weergegeven (bedragen x € 1.000):

Immateriële vaste activa

Jaar 2017

Boekwaarde begin boekjaar

809

In gebruik genomen investeringen

225

Subtotaal

1.034

Af: afschrijvingen

- 254

Boekwaarde ultimo boekjaar

780

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven (bedragen x € 1.000):

Materiële vaste activa

Jaar 2017

Openingsbalans begin boekjaar

117.312

Af: onderhanden werken

- 3.236

Boekwaarde begin boekjaar

114.074

In gebruik genomen investeringen

15.508

Subtotaal

129.584

Af: waardeverminderingen

- 51

Af: afschrijvingen

- 8.512

Boekwaarde ultimo boekjaar

121.021

Bij: onderhanden werken

1.842

Totaal activa ultimo boekjaar

122.863

In gebruik genomen investeringen (bedragen x € 1.000)

In gebruik genomen investeringen

Jaar 2017

Kantoren en centrale werkplaatsen

5.681

Gemalen

779

Waterlopen

259

Kunstwerken

513

Afvalwaterzuiveringsinstallaties

589

Slibontwateringsinstallaties

7.243

Rioolgemalen

362

Wateraanvoer

82

In gebruik genomen investeringen

15.508

Nadere specificatie in gebruik zijnde materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Materiële vaste activa 

Boekwaarde begin
boekjaar

In gebruik genomen

Afschrijvingen*

Boekwaarde einde
boekjaar

Waterkeringen

4.106

-

181

3.925

Gemalen, kunstwerken en
watergangen

31.365

1.633

2.307

30.691

Zuiveringstechnische werken

73.416

8.194

5.283

76.327

Bedrijfsgebouwen

4.979

5.681

669

9.991

Overige bedrijfsmiddelen

209

-

122

87

Totaal materiële
vaste activa

114.074

15.508

8.562

121.021

* Inclusief waardeverminderingen

In bovenstaande nadere specificatie is voor € 4.525.523 aan grond opgenomen als onderdeel van de specificatie. Hierover wordt niet afgeschreven.

Omdat een specificatie van de materiële vaste activa in de voorgeschreven categorieën, conform artikel 4.42 lid 2 van het Waterschapsbesluit, niet eenduidig valt te maken, is gekozen voor bovenstaande specificatie. De in het Waterschapsbesluit opgenomen categorieën machines, apparaten, werktuigen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken zijn opgenomen in de categorieën waterkeringen, gemalen, kunstwerken en watergangen en zuiveringstechnische werken.

Onderhanden werken ultimo boekjaar (bedragen x € 1.000)

Onderhanden werken

Jaar 2017

Waterkeringen

690

Gemalen

99

Kunstwerken

1

Rioolgemalen

372

Kantoren en centrale werkplaatsen

2

Hardware

678

Saldo onderhanden werken

1.842

De negatieve saldi in de bovenstaande tabel komen door vooruit ontvangen bijdragen. Een nadere specificatie van de onderhanden werken ultimo 2017 is te vinden in het onderdeel ‘specificatie onderhanden werken ultimo boekjaar’.

Financiële vaste activa
De opgenomen financiële vaste activa vallen in de categorie kapitaalverstrekking aan bedrijven. Het betreft de aanschafwaarde van 42 aandelen A en 26 aandelen B van de NV Nederlandse Waterschapsbank te ’s-Gravenhage (€ 9.870). De geschatte netto vermogenswaarde per 31 december 2017 bedraagt € 1.886.000.

Voorraden
De opgenomen voorraden vallen onder de categorie grond- en hulpstoffen voor eigen gebruik. Het betreft in totaal 314.078 liter dieselolie, welke gebruikt wordt in de gemalen, met een voorraadwaarde van € 372.215 (gewogen gemiddelde inkoopprijs).

Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar (bedragen x € 1.000)

Overige uitzettingen

Jaar 2017

Belastingdebiteuren GBLT

5.065

Af: voorziening dubieuze debiteuren

- 765

Subtotaal overige uitzettingen

4.300

Overige vorderingen

514

Af: voorziening overige vorderingen

- 14

Subtotaal overige vorderingen

500

Overige uitzettingen ultimo boekjaar

4.800

De voorziening dubieuze (handels)debiteuren betreft een inschatting van de verwachte oninbaarheid van de vorderingen.

De voorziening dubieuze belastingdebiteuren bedroeg begin 2017 €  732.000. Op deze post is in het jaar 2017 voor € 1.333.117 onttrokken en voor € 1.365.768 aan dubieuze debiteuren gedoteerd. Aan de hand van een inschatting van de openstaande posten ultimo 2017 is de voorziening dubieuze belastingdebiteuren bepaald op € 764.651.

Overlopende activa
Onder deze post worden de nog te ontvangen bedragen, de vooruitbetaalde bedragen en de nog te verrekenen bedragen opgenomen. Het saldo ultimo 2017 bedraagt € 1.864.124,-. De samenstelling is als volgt (bedragen x € 1.000):

Overlopende activa

Stand primo

Toevoegingen

Ontvangen bedragen

Stand ultimo

Nog op te leggen belastingaanslagen GBLT

1.120

683

1.120

683

Belastingopbrengsten GBLT 2017

286

157

286

157

Afrekening GBLT 2017

232

309

232

309

Waterkracht

240

190

240

190

Subsidie Duurzame Oevers (EU)

-

253

-

253

Provincie Flevoland

-

41

-

41

Doorbelasting personeel

-

34

-

34

Vooruitbetalingen

84

78

84

78

Overig

829

119

829

119

Saldo overlopende activa

2.791

1.864

2.791

1.864

Liquide middelen
Het saldo van deze post bestaat uit:

Liquide middelen

Jaar 2017

Kas

1

Saldo liquide middelen

1

Het kassaldo ultimo 2017 bedraagt € 1.122.

Waterschap Zuiderzeeland heeft ultimo 2017 een negatieve rekening-courantverhouding met de Nederlandse Waterschapsbank. Dit bedrag is opgenomen onder de kortlopende schulden.