Eigen vermogen

Het eigen vermogen is in de loop van de jaren opgebouwd via de bestemming van (een deel van) het positieve resultaat. Het dient als reserve voor het opvangen van onvoorziene kosten en als financieringsmiddel. De samenstelling van het eigen vermogen voor resultaatverdeling is als volgt:
(bedragen x € 1.000)

Reserve 

Stand primo

Vermeerderingen

Verminderingen

Stand ultimo

Risicoreserve

13.100

-

-

13.100

Algemene reserve

4.875

-

-

4.875

Tariefegalisatiereserve

6.873

1.115

- 155

7.833

Bestemmingsreserves (overige)

1.055

- 358

696

Totaal reserves

25.903

1.115

-513

26.504

Gerealiseerd resultaat

-

-117

-117

Totaal eigen vermogen

25.903

1.115

-630

26.387

Risicoreserve per taak
De risicoreserves per taak dienen ter dekking van mogelijke risico’s die zich voordoen bij de taakuitoefening. De Algemene Vergadering heeft het beleid geformuleerd dat deze risicoreserve bedoeld is als buffer om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. De hoogte van de risicoreserve is gebaseerd op de periodieke risicoanalyse, waarbij rekening wordt gehouden met het risicoprofiel van het waterschap. De laatst gehouden risicoanalyse gaf een totaal bedrag aan van € 13,1 miljoen. De verdeling over de taken geschiedt op basis van de taakomvang, zoals opgenomen in de laatst vastgestelde meerjarenbegroting. Hierbij was de verhouding tussen de watersysteemtaak en de zuiveringstaak 60 / 40.
(bedragen x € 1.000)

Taak 

Stand primo

Mutatie

Stand ultimo

Risicoreserve watersysteemtaak

7.860

-

7.860

Risicoreserve zuiveringstaak

5.240

-

5.240

Totaal risico reserves per taak

13.100

-

13.100

Algemene reserve

Deze reserve dient ervoor om te zorgen dat het totaal van de reserves van een minimale omvang is. Een aanzienlijk deel van de algemene reserve is in het kader van het herziene reservebeleid toegewezen aan de risicoreserve en de tariefegalisatiereserve. De herkomst van de reserves, zijnde het resultaat van de watersysteemtaak dan wel de zuiveringstaak, blijft hierbij administratief volgbaar. Er vinden hierbij geen verschuivingen plaats tussen reserves die zijn opgebouwd door de watersysteemtaak en reserves die zijn opgebouwd door de zuiveringstaak.

In het jaar 2017 hebben er geen mutaties van de algemene reserve plaatsgevonden.

De samenstelling van de algemene reserve is als volgt:
(bedragen x € 1.000)

Taak 

Stand primo

Mutatie

Stand ultimo

Algemene reserve watersysteemtaak

960

-

960

Algemene reserve zuiveringstaak

3.915

-

3.915

Totaal algemene reserves per taak

4.875

-

4.875

Tariefegalisatiereserve

De Algemene Vergadering heeft bij de vaststelling van de Meerjarenbegroting 2017-2020 besloten om in het jaar 2017 een bedrag van € 1,0 miljoen toe te voegen aan deze reserve. Dit bedrag kan nader worden gespecificeerd in een onttrekking van € 0,1 miljoen aan de tariefegalisatiereserve van de watersysteemtaak en een toevoeging van € 1,1 miljoen aan de zuiveringstaak.

De samenstelling van de tariefegalisatiereserve is door het bovenstaande als volgt:
(bedragen x € 1.000)

Samenstelling

Stand primo

Mutatie

Stand ultimo

Tariefegalisatiereserve watersysteemtaak

  • Basis deel

1.500

-

1.500

  • Flexibel deel

3.360

-155

3.205

Tariefegalisatiereserve zuiveringstaak

  • Basis deel

1.000

-

1.000

  • Flexibel deel

1.013

1.115

2.128

Totaal tariefegalisatie reserves per taak

6.873

960

7.833

Bestemmingsreserve (bedragen x € 1.000)

Bestemmingsreserve 

Stand primo

Mutaties

Stand ultimo

Bestemmingsreserve baggeren Almere

132

-

132

Bestemmingsreserve stedelijk water

27

-

27

Bestemmingsreserve duurzame oevers

42

-42

-

Bestemmingsreserve buitendijks

55

-55

-

Bestemmingsreserve huisvesting, ICT
en mobiele communicatie

88

-88

-

Bestemmingsreserve duurzame energie

710

-173

537

Totaal bestemmingsreserves

1.055

-358

696

In het jaar 2017 hebben de volgende mutaties op de bestemmingsreserves plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve baggeren Almere

Op 27 oktober 2009 heeft de Algemene Vergadering besloten om het achterstallig baggeronderhoud van de gemeente Almere over te nemen voor een te ontvangen afkoopsom van € 2,65 miljoen. Besloten is om hiervoor de bestemmingreserve baggeren Almere in te stellen. In de jaren 2010 tot en met 2015 is er voor een totaalbedrag van € 2.517.686 aan deze reserve onttrokken. In de jaren 2016 en 2017 zijn er geen gelden aan deze reserve onttrokken. Ultimo 2017 resteert nog een bestemmingsreserve baggeren Almere van € 0,1 miljoen.

Bestemmingsreserve stedelijk water

Deze bestemmingsreserve is gevormd door de niet bestede budgetten stedelijk water in het verleden en bedroeg begin 2011 bijna € 3,2 miljoen. De reserve wordt conform AV-besluitvorming gebruikt ter dekking van de kosten van het maatregelenprogramma in het stedelijk gebied. In de jaren 2011 tot en met 2016 is er voor een totaalbedrag van € 3.160.130 aan deze reserve onttrokken. Ultimo 2017 resteert nog een bestemmingsreserve stedelijk water van € 0,0 miljoen.

Bestemmingsreserve duurzame oevers

Deze bestemmingreserve is gevormd ter bekostiging van de aanleg van duurzame oevers (zoals besloten in de Algemene Vergadering van 25 november 2003 en 26 mei 2009). Conform besluiten van de Algemene vergadering van 22 maart 2013, 7 oktober 2014, 29 september 2015 en 25 oktober 2016 is er in de jaren 2014 tot en met 2016 voor een totaalbedrag van € 978.629 aan deze reserve onttrokken. In het jaar 2017 is er, conform besluit 28 november 2017, voor € 42.136 aan deze reserve onttrokken. Ultimo 2017 resteert er geen saldo meer op de bestemmingsreserve duurzame oevers.

Bestemmingsreserve buitendijks

Op 25 september 2012 heeft de Algemene vergadering besloten een bestemmingsreserve buitendijks van € 500.000 te vormen om de benodigde maatregelen voor het op orde brengen van de buitendijkse gebieden uit te kunnen voeren. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 in de Algemene Vergadering van 28 mei 2013 is definitief besloten tot instelling van deze bestemmingsreserve. Conform het besluit van de Algemene Vergadering van 22 oktober 2014 is in het jaar 2015 voor een bedrag van € 250.419 aan deze bestemmingsreserve onttrokken. Bij de vaststelling van de jaarstukken 2015 is besloten om een bedrag van € 55.000 van deze bestemmingsreserve af te ramen In het jaar 2016 is er voor € 139.952 aan deze reserve onttrokken. In het jaar 2017 is er € 54.629 aan deze reserve onttrokken. Ultimo 2017 resteert er geen saldo meer op de bestemmingsreserve buitendijks en zal de reserve worden opgeheven.

Bestemmingsreserve huisvesting, ICT en mobiele communicatie

Op 28 mei 2013 is bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 door de Algemene Vergadering besloten om vanuit het positieve jaarresultaat 2012 een bestemmingsreserve in te stellen van € 850.000 ten behoeve van maatregelen in huisvesting, ICT en mobiele communicatie. Conform het besluit van de Algemene Vergadering van 22 oktober 2014 is in het jaar 2015 een bedrag van € 470.009 aan deze bestemmingsreserve onttrokken. In het jaar 2016 is er voor € 291.684 aan deze reserve onttrokken. In 2017 is er € 88.307 uit de reserve onttrokken. Ultimo 2017 resteert er geen saldo meer op de bestemmingsreserve huisvesting, ICT en mobiele communicatie en zal de reserve worden opgeheven.

Bestemmingsreserve duurzame energie

Op 29 september 2015 heeft de Algemene Vergadering besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve duurzame energie ter grootte van € 1.000.000 en de hiervoor benodigde gelden in verhouding 60 / 40 tussen de watersysteemtaak en de zuiveringstaak te onttrekken aan de algemene reserve. In het jaar 2015 zijn geen gelden aan deze bestemmingsreserve onttrokken. Conform het besluit van de Algemene Vergadering van 24 november 2015 is in het jaar 2016 voor € 289.994 aan deze reserve onttrokken. In het jaar 2017 is er, conform het besluit van de Algemene Vergadering op 2 februari 2017, voor € 173.666 aan deze reserve onttrokken. Ultimo 2017 resteert nog een bestemmingsreserve duurzame energie van € 0,5 miljoen.

Voorzieningen(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen

Stand primo

Vermeerderingen

Verminderingen

Stand ultimo

Arbeidsgerelateerde verplichtingen

Pensioenen voormalige bestuurders

1.858

- 208

1.650

Personele reorganisatie

450

157

-391

216

Cao-ontwikkeling

270

270

Baggeren en saneren van waterlopen

Baggeren

1.704

1.227

-2012

919

Belastingen

Watersysteemheffing gebouwd

618

-618

-

Totaal voorzieningen

4.630

1.654

-3.229

3.054

De voorzieningen zijn bestemd voor de volgende zaken:

Pensioenen voormalige bestuurders

Deze voorziening heeft tot doel de pensioenverplichtingen van het waterschap naar bestuurders zichtbaar te maken. Aan het begin van 2017 was deze voorziening € 1,9 miljoen groot. In 2017 is aan deze voorziening voor € 84.437 onttrokken ten behoeve van pensioenbetalingen. Op basis van een actuariële berekening van de toekomstige pensioenopgaven van de huidige en voormalige bestuurders is er in 2017 € 123.865 inclusief rekenrente onttrokken aan de voorziening. Dit bedrag was niet begroot, omdat er geen rekening was gehouden met een hogere rekenrente. De jaarlijkse aangroei van rente van de voorziening wordt hierdoor hoger waardoor er minder moet worden gestort voor het noodzakelijke eindkapitaal. De voorziening bedraagt ultimo boekjaar € 1,7 miljoen.

Personele reorganisatie

Deze voorziening heeft tot doel de verplichtingen van het waterschap naar voormalig personeel zichtbaar te maken. Aan het begin van 2017 was deze voorziening € 0,5 miljoen groot. In 2017 is aan deze voorziening voor € 391.499 onttrokken ten behoeve van betalingen van uitkeringen. In 2017 is € 157.013 aan de voorziening toegevoegd, waardoor de voorziening ultimo boekjaar nu ruim € 0,2 miljoen bedraagt.

Cao ontwikkeling

In de Cao onderhandelingen in 2017 is er vanuit de werkgeversdelegatie een eindbod neergelegd. Dit eindbod houdt 3% structurele salarisverhoging in en een eenmalige uitkering van € 1.000 over 2017 en € 500 over 2018. Deze eenmalige uitkeringen zijn eveneens goed voor een stijging van 3%. Omdat het eenmalige bod van € 1.000,- betrekking heeft op het jaar 2017, is er een voorziening getroffen van circa € 0,27 miljoen ten laste van het boekjaar 2017. De bonden hebben het openingsbod overigens van de hand gewezen.

Baggeren

In 2006 is er een integrale gebiedsdekkende baggervisie opgesteld op basis waarvan de keuze is gemaakt om voor het komende decennium tot een effectief uitvoeringsprogramma te komen en de baggerachterstanden weg te werken. Het plan is de afgelopen jaren steeds geactualiseerd. In het verleden heeft de Algemene Vergadering besloten om schommelingen in de uitvoering op te vangen door middel van een voorziening. De voorziening was aan het begin van 2017 € 1,7 miljoen groot. In het jaar 2017 is er een bedrag van € 1.226.539 aan deze voorziening gedoteerd en is er € 2.011.730 onttrokken aan de voorziening baggeren. Een groot aantal baggerprojecten is doorgeschoven van het jaar 2016 naar het jaar van 2017. De baggervoorziening bedraagt ultimo boekjaar € 1,0 miljoen en is van voldoende omvang om de genoemde projecten uit te voeren.

Watersysteemheffing gebouwd

Met het tekenen van een fiscale vaststellingsovereenkomst in januari 2017 is de waarde van de Maxima-centrale definitief bepaald voor de voorgaande jaren en kan deze voorziening worden opgeheven.

Vaste schulden met een looptijd van een jaar of langer

De opgenomen vaste schulden vallen in de categorie onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen. Het zijn langlopende geldleningen met een looptijd langer dan één jaar ter financiering van de investeringen. Het verloopoverzicht is als volgt:
(bedragen x € 1.000)

Stand begin boekjaar

78.304

Nieuw aangegane geldleningen

16.000

Af: aflossingen

- 6.839

Saldo langlopende geldleningen

87.465

De aflossingsverplichting van de aangegane geldleningen voor het boekjaar 2017 is € 7.638.448.
De rentelast over het boekjaar bedraagt € 2.372.112.

Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan een jaar (bedragen x € 1.000)

Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan een jaar

Jaar 2017

Rekening-courant banken

2.731

Schulden aan leveranciers

4.879

Omzetbelasting

33

Saldo netto vlottende schulden met een looptijd korter dan een jaar

7.643

De netto vlottende schulden met een looptijd korter dan een jaar van het waterschap zijn op basis van nominale waarde gewaardeerd. 

Overlopende passiva (bedragen x € 1.000)

Overlopende passiva

Jaar 2017

Rente langlopende schulden

1.221

Advies en onderzoek

138

Afvalinzameling en slibafvoer

273

Bijdragen aan derden

215

Energie

312

Grond

125

Inhuur

56

Onderhoud

449

Overige nog te betalen bedragen

222

Vooruit ontvangen subsidiegelden

768

Overige vooruit ontvangen bedragen

5

Reservering vakantietoeslag

17

Reservering verlofrechten

939

Loonheffing en sociale lasten

1.401

Saldo overlopende passiva

6.141

Specificatie vooruit ontvangen subsidiegelden (bedragen x € 1.000)

Vooruit ontvangen subsidiegelden

Stand primo

Toevoegingen

Vrijgevallen bedragen

Stand ultimo

Rijk

-

1.356

721

635

Openbare lichamen

2

137

5

133

Vooruitontvangen subsidiegelden

2

1.493

726

768

Volgens het Waterschapsbesluit worden onder de overlopende passiva de nog te betalen lasten opgenomen, waarvan in het jaar 2017 geen factuur is ontvangen, maar die wel conform het stelsel van baten en lasten ten laste van het jaar 2017 moeten worden gebracht. Ook de vooruit ontvangen opbrengsten worden in deze post opgenomen.

Door de invoering van het IKB (Individueel Keuze Budget) voor werknemers vallend onder de SAW Waterschappen, wordt er vanaf het jaar 2012 alleen nog vakantiegeld gereserveerd voor de leden van het college van Dijkgraaf en Heemraden. Zij vallen namelijk niet onder de SAW Waterschappen, maar onder de sector Rijk.