Artikel 4.42 lid 6 van het Waterschapsbesluit schrijft voor dat in de toelichting op de balans een totaaloverzicht wordt gegeven van alle onderhanden werken, waarbij de verwachtingen worden gegeven over het vervolg van deze werken.

(bedragen x € 1.000)

Project

Gevoteerd krediet

Uitgaven
ultimo 2017

Verwachting

711030 Verbeteropgave buitendijkse keringen

2.900

633

Conform planning

721306 Hevels Westermeerdijk

1.041

57

Conform planning

724004 Gemaal Vissering, renovatie pompinstallatie

600

149

Conform planning

724009 Renovatie Gemaal Smeenge

290

71

Conform planning

724015 Dakbedekking Blocq van Kuffeler

150

10

Conform planning

724022 Dakbedekking Wortman

300

17

Conform planning

724070 Bodemsanering grond Wortman

0

- 148

Conform planning

724099 Optimaliseren stuwen en inlaten

265

9

Conform planning

730704 Vervanging stuw Ruttensevaart

114

-8

Conform planning

735002 Renovatie rioolgemaal Swifterbant

525

136

Conform planning

735028 Renovatie rioolgemaal Sportlaan

55

14

Conform planning

735093 Renovatie rioolgemaal De Stier

116

1

Conform planning

735094 Renovatie rioolgemaal De West

576

221

Conform planning

740503 Herinrichting kantoor Larserbos

202

2

Conform planning

750125 Vervangen server hardware

667

576

Conform planning

750513 Digitalisering

770

102

Conform planning

Saldo onderhanden werken

1.842