In 2017 heeft de Algemene Vergadering de nota 'Zicht op waterkwaliteit' vastgesteld. Het bestuur spreekt een duidelijke ambitie uit op het gebied van het terugdringen van agrarische emissies en emissies van nieuwe stoffen (medicijnresten, zwerfafval/microplastics en antibioticaresistentie).  

Samen met de sector worden activiteiten ondernomen, zoals gebiedsgerichte pilots, maar ook kennisdeling en voorlichting over duurzaam bodemgebruik.