Het waterschap heeft een financieel goed jaar achter de rug. Het saldo van baten en lasten wijkt € 0,1 miljoen af van de begroting. Op een totale begroting van circa € 70 miljoen is dit een zeer geringe afwijking (<0,2%). Tezamen met het feit dat de taken en prestaties van het waterschap in 2017 op koers zijn, is dit een mooi resultaat. De totale kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de taken zijn ruim binnen de begroting gebleven. De belastinginkomsten vielen per saldo iets lager uit dan begroot. Dat had voornamelijk te maken met de inhaalslag die gemaakt is op belastingaanslagen van oude belastingjaren.

Ook de reservepositie van het waterschap is op orde. Over heel 2017 is zelfs sprake van een lichte toename van de reservepositie. Aan de andere kant heeft het waterschap de reserves de komende jaren hard nodig om tariefstijgingen als gevolg van nieuwe omvangrijke opgaven te beperken. Door investeringen in onder andere de innovatieve vergisting op de AWZI Tollebeek en de renovatie van het hoofdkantoor is de totale schuld van het waterschap met ruim € 2 miljoen toegenomen tot € 90 miljoen. Deze omvang is overigens nog ruim binnen het afgesproken maximum van 150% van de begrotingsomvang.