In de exploitatierekening van deze verantwoordingsrapportage is een aantal dwarsdoorsneden te vinden van het gerealiseerde resultaat ten opzichte van het begrote resultaat. Iedere dwarsdoorsnede geeft inzicht in de gerealiseerde afwijkingen. In de onderstaande tabel wordt een opstelling gegeven van de afwijkingen van het jaarresultaat ten opzichte van de primitieve begroting. De insteek hierbij is de oorzaken van het gerealiseerde resultaat zo goed mogelijk weer te geven, waarbij het beste inzicht van alle dwarsdoorsneden samen gebruikt wordt.

Gerealiseerd resultaat op afwijkingen (bedragen x € 1.000.000)

Resultaat

Laatste
prognose

Jaarresultaat 2017

Exploitatiebudgetten

- 0,9

- 0,2

Kapitaallasten

0,4

0,3

Belastinginkomsten

- 0,1

- 0,6

Normaal jaarresultaat

- 0,6

- 0,5

Lasten gedekt uit bestemmingsreserves

- 0,4

Saldo van baten en lasten

- 0,1

In de primitieve begroting is uitgegaan van een dotatie aan de tariefegalisatie-reserve van € 0,9 miljoen. Deze bijdrage is in het bovenstaande overzicht niet meegenomen.

Algemeen
De Algemene Vergadering is in 2017 een aantal malen geïnformeerd over de verwachting van het jaarresultaat. In de laatste verwachting is een financieel jaarresultaat van negatief € 0,6 miljoen afgegeven.

De realisatie wijkt hiervan € 0,5 miljoen af. Het minder negatieve jaarresultaat 2017 komt hoofdzakelijk door een lagere besteding van de exploitatiebudgetten. Enkele belangrijke zaken hierin zijn de vertraging van het project Grote Trap bij Almere, de lagere dotatie aan de voorziening voormalig bestuur en lagere kosten van planvorming.

GBLT heeft bij de jaaropgaaf belastingheffing en inning 2017 gemeld dat ten opzichte van de in november 2017 afgegeven prognose, de kwijtschelding hoger uitvalt. Dit komt vooral door de forse invorderingsinspanningen in het jaar 2017. Daarnaast viel het nog op te leggen bedrag iets tegen bij de eerdere inschatting.

De kapitaallasten vallen lager uit dan oorspronkelijk begroot, doch iets hoger dan verwacht. De afschrijvingen zijn fractioneel hoger.

Lasten te dekken uit bestemmingsreserves
De Algemene Vergadering heeft besloten om een aantal bijzondere lasten te dekken uit hiervoor ingestelde bestemmingsreserves. De Algemene Vergadering heeft ingestemd met de onttrekking van een aantal bestemmingsreserves met vooraf vastgestelde doelen en bedragen. In het jaar 2017 zijn uitgaven gedaan voor de implementatie van de zorgplicht buitendijkse gebieden, de aanleg van achterstallige duurzame oevers, het project Samen Beter Werken, het project Energie en Gemalen en het project Masterplan Grondstoffen voor een totaalbedrag van € 358.739.

Inzet bestemmingsreserves
De inzet van de bestemmingsreserves is gelijk aan de hiervoor genoemde lasten te dekken uit bestemmingsreserves.