Waterschap Zuiderzeeland heeft met gebiedspartners binnen het project Spaarwater pilots uitgevoerd naar waterbesparing en afremming van bodemdaling. Op één van de percelen is biologische drainage aangelegd om te kijken of dit bijdraagt aan de vermindering van uitspoeling van nutriënten.

Naast de genoemde pilots zijn, in het bodemdalingsgebied ten zuidwesten van Emmeloord, samen met belanghebbenden informatieavonden en keukentafelgesprekken georganiseerd om meer bewustwording over bodemdaling en het huidige landgebruik te bereiken. Een mooi resultaat is dat er meer gezamenlijk begrip is voor de problematiek van bodemdaling.